رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وطن امروز؛ گوش ما، فرمان‌ از ولی‌امر می‌برد

وطن امروز؛ گوش ما، فرمان‌ از ولی‌امر می‌برد اگر اینگونه نبود شنبه۳۰ اردیبهشت۹۶ را چنان به کام‌تان تلخ می‌کردیم که برای ابد،ازخاطرتان محو نشود!

وطن امروز؛ گوش ما، فرمان‌ از ولی‌امر می‌برد اگر اینگونه نبود شنبه۳۰ اردیبهشت۹۶ را چنان به کام‌تان تلخ می‌کردیم که برای ابد،ازخاطرتان محو نشود!