رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحولات منطقه خیلی سریع وعجیب است؛

تحولات منطقه خیلی سریع وعجیب است؛ نمی‌دانم ماجراچیست! تنشی است که رد می‌شود یا مسئله عمیق‌تر ازاین حرف‌هاست! نکندسعودی باترامپ ساخته و قصدتسلط برقطر را دارد تامالک بخش مهمی از منابع گاز خلیج فارس شود.

تحولات منطقه خیلی سریع وعجیب است؛
نمی‌دانم ماجراچیست!
تنشی است که رد می‌شود یا مسئله عمیق‌تر ازاین حرف‌هاست!
نکندسعودی باترامپ ساخته و قصدتسلط برقطر را دارد تامالک بخش مهمی از منابع گاز خلیج فارس شود.