رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دوست داشتن

مارک زاکربرگ،هیچگاه کلیدdislikeبرای فیسبوک طراحی نکرد،او معتقد است که در این جهان ما نمیتوانیم از چیزی که برای دیگران است بدمان بیاید، بلکه فقط میتوانیم آنرا دوست نداشته باشیم

مارک زاکربرگ،هیچگاه کلیدdislikeبرای فیسبوک طراحی نکرد،او معتقد است که در این جهان ما نمیتوانیم از چیزی که برای دیگران است بدمان بیاید، بلکه فقط میتوانیم آنرا دوست نداشته باشیم