رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گفتگوی روحانی با کبری رحمتی که با معلولیت خودرا پای صندوق رأی رساند

گفتگوی روحانی با کبری رحمتی که با معلولیت خودرا پای صندوق رأی رساند، مرتضی کافی پیرمرد فال فروش که درانتخابات بافروش فال از روحانی حمایت کرد وسیده مهتاب نبوی که با پا رأی نوشت

گفتگوی روحانی با کبری رحمتی که با معلولیت خودرا پای صندوق رأی رساند، مرتضی کافی پیرمرد فال فروش که درانتخابات بافروش فال از روحانی حمایت کرد وسیده مهتاب نبوی که با پا رأی نوشت