رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ملکه بریتانیا یکشنبه گذشته از کلیسا تا خانه را در حالی که محافظش در کنارش نشسته بود با خودروی شخصی جگوار رانندگی کرد

ملکه بریتانیا یکشنبه گذشته از کلیسا تا خانه را در حالی که محافظش در کنارش نشسته بود با خودروی شخصی جگوار رانندگی کرد. ملکه ۹۱ ساله است

ملکه بریتانیا یکشنبه گذشته از کلیسا تا خانه را در حالی که محافظش در کنارش نشسته بود با خودروی شخصی جگوار رانندگی کرد. ملکه ۹۱ ساله است