رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتیوپی ۵۴ و سودان ۴۲میلیون گاو داره ولی هر دو كشور فقيرند!

اتیوپی ۵۴ و سودان ۴۲میلیون گاو داره ولی هر دو كشور فقيرند! هلند ۱۱میلیون گاو داره ولی شیر و لبنیات جهان روتامین میکنه! مشکل گاوها نیستند مشکل گاوهایی هستن که در این کشورها اقتصاد را اداره میکند!

اتیوپی ۵۴ و سودان ۴۲میلیون گاو داره ولی هر دو كشور فقيرند!

هلند ۱۱میلیون گاو داره ولی شیر و لبنیات جهان روتامین میکنه!

مشکل گاوها نیستند مشکل گاوهایی هستن که در این کشورها اقتصاد را اداره میکند!