رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴۰۰ کامیون هندوانه در مرز مهران در گرمای بیش از ۵۰ درجه

۴۰۰ کامیون هندوانه در مرز مهران در گرمای بیش از ۵۰ درجه در انتظار ورود به کشور عراق استمعطل غیرشفاف‌بودن فعالیت‌های گمرکی طرف عراقی است.

۴۰۰ کامیون هندوانه در مرز مهران در گرمای بیش از ۵۰ درجه در انتظار ورود به کشور عراق استمعطل غیرشفاف‌بودن فعالیت‌های گمرکی طرف عراقی است.