رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ناشتا هندوانه نخورید!

ناشتا هندوانه نخورید! مصرف هندوانه درمواقعی که شکم خالی ومعده گرم است مضراست وباعث ضعیف شدن وشلی عضلات معده شده و آسیبهایی به طحال و کبد وارد کرده و منجر به اختلال در هضم میشود

ناشتا هندوانه نخورید!
مصرف هندوانه درمواقعی که شکم خالی ومعده گرم است مضراست وباعث ضعیف شدن وشلی عضلات معده شده و آسیبهایی به طحال و کبد وارد کرده و منجر به اختلال در هضم میشود