رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین بازمانده خاندان فتحعلی شاه قاجار ستاره هالیوود است!

آخرین بازمانده خاندان فتحعلی شاه قاجار ستاره هالیوود است! آهو جهان ‌سوز شاهى معروف به سارا شاهی ندیده فتحعلی شاه قاجار است. پدر او ایرانی و مادرش اسپانیایی است و در تگزاس متولد شده است

آخرین بازمانده خاندان فتحعلی شاه قاجار ستاره هالیوود است! آهو جهان ‌سوز شاهى معروف به سارا شاهی ندیده فتحعلی شاه قاجار است. پدر او ایرانی و مادرش اسپانیایی است و در تگزاس متولد شده است