رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بدون کشیدن دندان عقل و درآوردن آپاندیس نمی‌توانید به قطب جنوب بروید.

بدون کشیدن دندان عقل و درآوردن آپاندیس نمی‌توانید به قطب جنوب بروید. در این قاره جراحی انجام نمی‌شودبنابراین حتی اگر این دو عضو سالم هستند هم باید پیش از عزیمت به آنجا، آن‌هارادربیاورید.

بدون کشیدن دندان عقل و درآوردن آپاندیس نمی‌توانید به قطب جنوب بروید. در این قاره جراحی انجام نمی‌شودبنابراین حتی اگر این دو عضو سالم هستند هم باید پیش از عزیمت به آنجا، آن‌هارادربیاورید.