رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افرادی که صبح ها دیر از خواب بیدار می شوند دچار ریزش مو میشوند

افرادی که صبح ها دیر از خواب بیدار می شوند بیشتر دچار ریزش مو میشوند زیرا عموما یا صبحانه نمی خورند یا بسیار دیر صبحانه می خورند که هردو موجب کمبود ویتامین می شود

افرادی که صبح ها دیر از خواب بیدار می شوند بیشتر دچار ریزش مو میشوند زیرا عموما یا صبحانه نمی خورند یا بسیار دیر صبحانه می خورند که هردو موجب کمبود ویتامین می شود