رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اصرار مردان اسكاتلندى بر پوشيدن دامن هاى بومى شان

اصرار مردان اسكاتلندى بر پوشيدن دامن هاى بومى شان ؛ صنعت نساجى اين كشور را پر رونق نگه داشته ست. نمونه شان در كشور ما مردمان ايل بختيارى و كرد ها هستند .

اصرار مردان اسكاتلندى بر پوشيدن دامن هاى بومى شان ؛ صنعت نساجى اين كشور را پر رونق نگه داشته ست. نمونه شان در كشور ما مردمان ايل بختيارى و كرد ها هستند .