رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فقط چند روز مانده تا بي مهري!

فقط چند روز مانده تا بي مهري! اما مهر را بر سر آبان بگذار مهربان ميگردد، من تو را با همه ي مهر،به آبان دادم مهربان باش كه پاييز ،بهارت گردد

فقط چند روز مانده تا بي مهري!
اما مهر را بر سر آبان بگذار مهربان ميگردد،
من تو را با همه ي مهر،به آبان دادم
مهربان باش كه پاييز ،بهارت گردد