رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هر فرد بصورت متوسط ۱۳راز را در دل خود نگه میدارد

هر فرد بصورت متوسط ۱۳راز را در دل خود نگه میدارد و ۵مورد را هرگز به کسی نمیگوید،این بدین معناست شما حتی باشناخت کامل یک فرد حدود ۴۰%زندگی اش را هرگز نخواهید فهمید!

هر فرد بصورت متوسط ۱۳راز را در دل خود نگه میدارد و ۵مورد را هرگز به کسی نمیگوید،این بدین معناست شما حتی باشناخت کامل یک فرد حدود ۴۰%زندگی اش را هرگز نخواهید فهمید!