رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صل الله علیک یا اول مظلومة یا فاطمة الزهرا

دل حوریه باغم خو گرفته سرشک از دیدگانش سو گرفته ببار ای آسمان دل، که زهرا سه ماه است دست برپهلو گرفته! 🏴صل الله علیک یا اول مظلومة یا فاطمة الزهرا

دل حوریه باغم خو گرفته
سرشک از دیدگانش سو گرفته
ببار ای آسمان دل، که زهرا
سه ماه است دست برپهلو گرفته!

🏴صل الله علیک یا اول مظلومة یا فاطمة الزهرا