رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شده‌ام مثل مریضی که پس از قطعِ امید در پیِ معجزه‌ای راهیِ مشهد شده است…

شده‌ام مثل مریضی که پس از قطعِ امید در پیِ معجزه‌ای راهیِ مشهد شده است…

شده‌ام مثل مریضی که پس از قطعِ امید
در پیِ معجزه‌ای راهیِ مشهد شده است…