رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ما چون ز دری پای کشیدیم، کشیدیم

ما چون ز دری پای کشیدیم، کشیدیم امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم دل نیست کبوتر که چو برخاست، نشیند از گوشه بامی که پریدیم، پریدیم!

ما چون ز دری پای کشیدیم، کشیدیم
امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم

دل نیست کبوتر که چو برخاست، نشیند
از گوشه بامی که پریدیم، پریدیم!