رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین پیروزی میگ-۲۱ بر هواپیمای اف-۱۶

اولین پیروزی میگ-۲۱ بر هواپیمای اف-۱۶ امروز نیرویـ‌هوایی هند اعلام کرد که یک فروند هواپیمای میگ-۲۱ سری بیسون این کشور یک فروند هواپیمای اف-۱۶ سری دی نیروی هوایی پاکستان را سرنگون کرده است/Livefist

اولین پیروزی میگ-۲۱ بر هواپیمای اف-۱۶

امروز نیرویـ‌هوایی هند اعلام کرد که یک فروند هواپیمای میگ-۲۱ سری بیسون این کشور یک فروند هواپیمای اف-۱۶ سری دی نیروی هوایی پاکستان را سرنگون کرده است/Livefist