رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرکت نفت و گاز اکسون‌موبیل آمریکا تمام کارکنان خارجی خود را از میدان نفتی قرنه غربی خارج کرده است

شرکت نفت و گاز اکسون‌موبیل آمریکا تمام کارکنان خارجی خود را از میدان نفتی قرنه غربی واقع در بصره عراق خارج کرده است رویترز گفته، این شرکت کارمندان خود را به دبی منتقل کرده است

شرکت نفت و گاز اکسون‌موبیل آمریکا تمام کارکنان خارجی خود را از میدان نفتی قرنه غربی واقع در بصره عراق خارج کرده است

رویترز گفته، این شرکت کارمندان خود را به دبی منتقل کرده است