رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع است

خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع است مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور گفت: هرگونه خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع است./ایسنا

خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع است

مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور گفت: هرگونه خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع است./ایسنا