رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوي دولت : تصميم گيري در مورد حذف سه دهك يارانه بگير در شرايط فعلي امر دشواري است

سخنگوي دولت : تصميم گيري در مورد حذف سه دهك يارانه بگير در شرايط فعلي امر دشواري است حذف يارانه افراد ثروتمند ادامه دارد و در مهر ماه اقدام خواهد شد.

سخنگوي دولت : تصميم گيري در مورد حذف سه دهك يارانه بگير در شرايط فعلي امر دشواري است

حذف يارانه افراد ثروتمند ادامه دارد و در مهر ماه اقدام خواهد شد.