رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش شده عربستان ساختمان کنسولگری خود در استانبول را به یک سوم قیمت فروخته

گزارش شده عربستان ساختمان کنسولگری خود در استانبول را به یک سوم قیمت فروخته، چون که ترکیه ای ها در آن وسایل شنود کار گذاشته اند!

گزارش شده عربستان ساختمان کنسولگری خود در استانبول را به یک سوم قیمت فروخته، چون که ترکیه ای ها در آن وسایل شنود کار گذاشته اند!