رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ناکامی رستمی در شکستن رکورد جهان

ناکامی رستمی در شکستن رکورد جهان/ سهراب رکورد ۲۰۰ کیلوگرم ثبت کرد سهراب مرادی در مسابقات وزنه برداری سوییس با انجام سه حرکت، رکورد ۲۰۰ کیلوگرم را ثبت کرد و کیانوش رستمی به شکستن رکورد دوضرب جهان حمله کرد اما ناموفق بود.  

ناکامی رستمی در شکستن رکورد جهان/ سهراب رکورد ۲۰۰ کیلوگرم ثبت کرد

سهراب مرادی در مسابقات وزنه برداری سوییس با انجام سه حرکت، رکورد ۲۰۰ کیلوگرم را ثبت کرد و کیانوش رستمی به شکستن رکورد دوضرب جهان حمله کرد اما ناموفق بود.