رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارگروه تدارکات قطعنامه ۲۲۳۱ بر حفظ و اهمیت برجام تاکید کردند

کارگروه تدارکات قطعنامه ۲۲۳۱ بر حفظ و اهمیت برجام تاکید کردند نماینده دائم بلژیک در سازمان ملل متحد به عنوان تسهیلگر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گزارشی ارائه داد که به موجب آن کارگروه تدارکات این قطعنامه به اتفاق آرا بر حفظ و اهمیت برجام تاکید کرده‌اند.

کارگروه تدارکات قطعنامه ۲۲۳۱ بر حفظ و اهمیت برجام تاکید کردند

نماینده دائم بلژیک در سازمان ملل متحد به عنوان تسهیلگر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گزارشی ارائه داد که به موجب آن کارگروه تدارکات این قطعنامه به اتفاق آرا بر حفظ و اهمیت برجام تاکید کرده‌اند.