رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیلی: همکاری چین با ایران به انزوای جهانی ایران پایان می دهد

هیلی: همکاری چین با ایران به انزوای جهانی ایران پایان می دهد نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل: چین با ایران شریک شده تا به انزوای جهانی ایران پایان دهد. این همکاری، حضور چین در بخش‌های بانکی، مخابرات، بنادر، خطوط ریلی و ده‌ها پروژ دیگر را به شدت گسترش می‌دهد.

هیلی: همکاری چین با ایران به انزوای جهانی ایران پایان می دهد

نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل:

چین با ایران شریک شده تا به انزوای جهانی ایران پایان دهد.

این همکاری، حضور چین در بخش‌های بانکی، مخابرات، بنادر، خطوط ریلی و ده‌ها پروژ دیگر را به شدت گسترش می‌دهد.