رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران رئیس شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد شد

ایران رئیس شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد شد ایران برخلاف فشارهای آمریکا موفق شد، با اجماع و بدون هیچ مخالفتی برای مدت یک سال به‌عنوان رئیس شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد انتخاب شد.

ایران رئیس شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد شد

ایران برخلاف فشارهای آمریکا موفق شد، با اجماع و بدون هیچ مخالفتی برای مدت یک سال به‌عنوان رئیس شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد انتخاب شد.