رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیات دولت با واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌ها برای تامین مسکن کارکنان دولت موافقت کرد.

هیات دولت با واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌ها برای تامین مسکن کارکنان دولت موافقت کرد.

هیات دولت با واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌ها برای تامین مسکن کارکنان دولت موافقت کرد.