رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولویت های اصلی بانک مرکزی کنترل تورم، پایداری بازارها و تامین ارز ملزومات ضروری است

رئیس کل بانک مرکزی:اولویت های اصلی بانک مرکزی کنترل تورم، پایداری بازارها و تامین ارز ملزومات ضروری است

رئیس کل بانک مرکزی:اولویت های اصلی بانک مرکزی کنترل تورم، پایداری بازارها و تامین ارز ملزومات ضروری است