رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزمایش واکسن اسپری بینیِ کرونا در چین انجام شد

آزمایش واکسن اسپری بینیِ کرونا در چین انجام شد چین انجام نخستین مرحله از آزمایش انسانی روی واکسن اسپری بینیِ کرونا را تایید کرده و این محصول آزمایشی، اولین واکسن کروناست که نیازی به تزریق با سرنگ ندارد.

آزمایش واکسن اسپری بینیِ کرونا در چین انجام شد

چین انجام نخستین مرحله از آزمایش انسانی روی واکسن اسپری بینیِ کرونا را تایید کرده و این محصول آزمایشی، اولین واکسن کروناست که نیازی به تزریق با سرنگ ندارد.