رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح تامین اجتماعی برای کم کردن بار مالی بیماران

طرح تامین اجتماعی برای کم کردن بار مالی بیماران مدیرعامل تامین اجتماعی: همه پزشکان، دندانپزشکان و ماماها از فردا طرف قرارداد ما محسوب می‌شوند، کافیست فقط یک فرم را پرکنند. پرداخت سهم سازمان هم روزانه انجام خواهد شد.

طرح تامین اجتماعی برای کم کردن بار مالی بیماران

مدیرعامل تامین اجتماعی:

همه پزشکان، دندانپزشکان و ماماها از فردا طرف قرارداد ما محسوب می‌شوند، کافیست فقط یک فرم را پرکنند. پرداخت سهم سازمان هم روزانه انجام خواهد شد.