رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور کیفرخواست برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی

صدور کیفرخواست برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی علی القاصی مهر، دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: در راستای اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست قوه قضاییه، برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.

صدور کیفرخواست برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی

علی القاصی مهر، دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: در راستای اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست قوه قضاییه، برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.