رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش بی‌سابقه موالید سه ماهه سال ۹۸ در دو دهه اخیر!

کاهش بی‌سابقه موالید سه ماهه سال ۹۸ در دو دهه اخیر! تعداد تولدهای سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ در مقایسه با تولدهای سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱۳ درصدی (معادل ۴۵۱۳۱) از ۳۴۴۵۱۱ تولد به ۲۹۹۳۸۰ تولد رسیده است که در دو دهه اخیر بی‌سابقه است

کاهش بی‌سابقه موالید سه ماهه سال ۹۸ در دو دهه اخیر!

تعداد تولدهای سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ در مقایسه با تولدهای سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱۳ درصدی (معادل ۴۵۱۳۱) از ۳۴۴۵۱۱ تولد به ۲۹۹۳۸۰ تولد رسیده است که در دو دهه اخیر بی‌سابقه است