رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شش دستور رییس قوه قضائیه در اردبیل درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان

شش دستور رییس قوه قضائیه در اردبیل درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان: ۱-فهرست کلیه اراضی، اموال و داراییهای شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. ۲-اموال و داراییهای شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود. ۳- هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، […]

شش دستور رییس قوه قضائیه در اردبیل درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان:

۱-فهرست کلیه اراضی، اموال و داراییهای شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.

۲-اموال و داراییهای شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود.

۳- هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.

۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.

۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.

۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد./ ایسنا