رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بعد از تعطیلی کارخانه‌ها نوبت دامداری‌هاست؟ ولی اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی: مردم گرمی مغان این‌روزها از هزینه‌های سنگین نهاده‌های دامی به دردآمده‌اند؛ دامدارانی که بخاطر ۵برابر شدن هزینه‌هایشان درحال از دست دادن کارشان هستند! بعد از تعطیلی کارخانه‌ها، نوبت دامداری‌هاست؟

بعد از تعطیلی کارخانه‌ها نوبت دامداری‌هاست؟

ولی اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی:
مردم گرمی مغان این‌روزها از هزینه‌های سنگین نهاده‌های دامی به دردآمده‌اند؛ دامدارانی که بخاطر ۵برابر شدن هزینه‌هایشان درحال از دست دادن کارشان هستند! بعد از تعطیلی کارخانه‌ها، نوبت دامداری‌هاست؟