رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت آمریکا «وضعیت اضطرار ملی» در قبال ایران را برای یکسال دیگر تمدید کرد.

دولت آمریکا «وضعیت اضطرار ملی» در قبال ایران را برای یکسال دیگر تمدید کرد.

دولت آمریکا «وضعیت اضطرار ملی» در قبال ایران را برای یکسال دیگر تمدید کرد.