رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت: اهل استعفا کردن نیستم

وزیر بهداشت: اهل استعفا کردن نیستم دکتر نمکی در جلسه شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی: جریان شناخته شده ای خبر استعفای من را منتشر کرد اما مردم بدانند اهل خالی کردن صحنه ای که به ضرر مردم باشد، نیستم.

وزیر بهداشت: اهل استعفا کردن نیستم

دکتر نمکی در جلسه شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی: جریان شناخته شده ای خبر استعفای من را منتشر کرد اما مردم بدانند اهل خالی کردن صحنه ای که به ضرر مردم باشد، نیستم.