رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پدر رادیولوژی ایران درگذشت

پدر رادیولوژی ایران درگذشت پروفسور سعید راد، بنیانگذار گروه آموزشی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معروف به «پدر رادیولوژی ایران» و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران در سن ۹۰ سالگی درگذشت/مهر

پدر رادیولوژی ایران درگذشت

پروفسور سعید راد، بنیانگذار گروه آموزشی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معروف به «پدر رادیولوژی ایران» و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران در سن ۹۰ سالگی درگذشت/مهر