رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیتی برای ثبت تاریخ تولد در مورخ ۹۹/۹/۹ در ثبت احوال نیست

محدودیتی برای ثبت تاریخ تولد در مورخ ۹۹/۹/۹ در ثبت احوال نیست سخنگوی سازمان ثبت احوال : تقاضا داریم به سلامت فرزندان خود بیاندیشید و ثبت احوال هیچ محدودیتی برای ثبت تاریخ ۹۹/۹/۹ در شناسنامه حتی برای متولدین ۵ یا ۶ آذر هم نخواهد داشت.

محدودیتی برای ثبت تاریخ تولد در مورخ ۹۹/۹/۹ در ثبت احوال نیست

سخنگوی سازمان ثبت احوال : تقاضا داریم به سلامت فرزندان خود بیاندیشید و ثبت احوال هیچ محدودیتی برای ثبت تاریخ ۹۹/۹/۹ در شناسنامه حتی برای متولدین ۵ یا ۶ آذر هم نخواهد داشت.