رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامزد وزیر خارجه کابینه بایدن مخالف تروریستی قلمداد کردن سپاه

نامزد وزیر خارجه کابینه بایدن مخالف تروریستی قلمداد کردن سپاه بلینکن ۳ سال پیش گفته او عاشق سپاه و نیروی قدس نیست اما قراردادن نام یک سازمان نظامی رسمی در لیست تروریستی آمریکا اقدامی اشتباه و مغایر با امنیت ملی آمریکاست.

نامزد وزیر خارجه کابینه بایدن مخالف تروریستی قلمداد کردن سپاه

بلینکن ۳ سال پیش گفته او عاشق سپاه و نیروی قدس نیست اما قراردادن نام یک سازمان نظامی رسمی در لیست تروریستی آمریکا اقدامی اشتباه و مغایر با امنیت ملی آمریکاست.