رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود

حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود. این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت گرفته است.

حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:
بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود.
این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت گرفته است.