رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین قبض دیجیتال برق صادر شد

اولین قبض دیجیتال برق صادر شد شرکت توانیر اولین نمونه قبض برق دیجیتال را در سامانه برق‌من ارائه کرد. بر اساس جزئیات مندرج در این قبض، علاوه بر تعیین میزان مصرف شما، متوسط مصرف هر ماه مشتریان با متوسط مصرف مشترکان هم جوار و متوسط مصرف شهر مشترک مقایسه می‌شود.

اولین قبض دیجیتال برق صادر شد

شرکت توانیر اولین نمونه قبض برق دیجیتال را در سامانه برق‌من ارائه کرد.

بر اساس جزئیات مندرج در این قبض، علاوه بر تعیین میزان مصرف شما، متوسط مصرف هر ماه مشتریان با متوسط مصرف مشترکان هم جوار و متوسط مصرف شهر مشترک مقایسه می‌شود.