رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه برای بررسی دقیق و حسابرسی موشکافانۀ بودجه ۱۴۰۰ هم‌ قسم هستند

مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست مجلس: همه برای بررسی دقیق و حسابرسی موشکافانۀ بودجه ۱۴۰۰ هم‌ قسم هستند

مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست مجلس: همه برای بررسی دقیق و حسابرسی موشکافانۀ بودجه ۱۴۰۰ هم‌ قسم هستند