رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد یک خودرو به ساختمان وابسته به وزارت امنیت داخلی آمریکا

برخورد یک خودرو به ساختمان وابسته به وزارت امنیت داخلی آمریکا الجزیره به نقل از رسانه های آمریکایی گزارش داد که یک خودرو به ساختمانی در واشنگتن که محل استقرار دفاتر وزارت امنیت داخلی آمریکا است، برخورد کرده است.

برخورد یک خودرو به ساختمان وابسته به وزارت امنیت داخلی آمریکا

الجزیره به نقل از رسانه های آمریکایی گزارش داد که یک خودرو به ساختمانی در واشنگتن که محل استقرار دفاتر وزارت امنیت داخلی آمریکا است، برخورد کرده است.