رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متن شکایت مجلس از رئیس جمهور به خاطر استنکاف از ابلاغ ۱۳ قانون مجلس منتشر شد

متن شکایت مجلس از رئیس جمهور به خاطر استنکاف از ابلاغ ۱۳ قانون مجلس منتشر شد

متن شکایت مجلس از رئیس جمهور به خاطر استنکاف از ابلاغ ۱۳ قانون مجلس منتشر شد