رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میزان عیدی کارکنان دولت، ۱۵ میلیون ریال تعیین شد

میزان عیدی کارکنان دولت، ۱۵ میلیون ریال تعیین شد بر اساس تصمیم هیأت وزیران مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

میزان عیدی کارکنان دولت، ۱۵ میلیون ریال تعیین شد

بر اساس تصمیم هیأت وزیران مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.