رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن رسما ویلیام برنز را برای ریاست سیا معرفی کرد

بایدن رسما ویلیام برنز را برای ریاست سیا معرفی کرد کاخ سفید رسما ویلیام برنز، دیپلمات باسابقه آمریکایی را به عنوان گزینه رئیس جمهور برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) معرفی کرد

بایدن رسما ویلیام برنز را برای ریاست سیا معرفی کرد

کاخ سفید رسما ویلیام برنز، دیپلمات باسابقه آمریکایی را به عنوان گزینه رئیس جمهور برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) معرفی کرد