رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراکز درمانی دولتی به طرح نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی پیوستند

مراکز درمانی دولتی به طرح نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی پیوستند مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از موافقت وزارت بهداشت برای استفاده مراکز درمانی دانشگاهی از سامانه نسخه الکترونیک این سازمان خبر داد.

مراکز درمانی دولتی به طرح نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی پیوستند

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از موافقت وزارت بهداشت برای استفاده مراکز درمانی دانشگاهی از سامانه نسخه الکترونیک این سازمان خبر داد.