رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هاشمی، ظریف، جهانگیری؛ گزینه حزب کارگزاران کدام است؟

هاشمی، ظریف، جهانگیری؛ گزینه حزب کارگزاران کدام است؟ یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران: گزینه اول حزب کارگزاران برای انتخابات ریاست جمهوری محسن هاشمی است محسن هاشمی رییس شورای مرکزی است و در تصمیمات کمیته سیاسی بسیار موثر است ‌جهانگیری تا کنون بطور جدی از ورود به عرصه انتخابات بعنوان کاندیدا صحبت نکرده است

هاشمی، ظریف، جهانگیری؛ گزینه حزب کارگزاران کدام است؟

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:
گزینه اول حزب کارگزاران برای انتخابات ریاست جمهوری محسن هاشمی است
محسن هاشمی رییس شورای مرکزی است و در تصمیمات کمیته سیاسی بسیار موثر است
‌جهانگیری تا کنون بطور جدی از ورود به عرصه انتخابات بعنوان کاندیدا صحبت نکرده است