رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبه مجلس قیمت اینترنت را گران خواهد کرد

معاون وزیر ارتباطات: مصوبه مجلس هم قیمت اینترنت را گران خواهد کرد و هم باعث توقف توسعه اینترنت در روستاها خواهد شد

معاون وزیر ارتباطات: مصوبه مجلس هم قیمت اینترنت را گران خواهد کرد و هم باعث توقف توسعه اینترنت در روستاها خواهد شد