رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۰ پنج درصد افزایش یافت

جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۰ پنج درصد افزایش یافت با موافقت نمایندگان مجلس تعرفه جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۰ پنج درصد افزایش یافت.

جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۰ پنج درصد افزایش یافت

با موافقت نمایندگان مجلس تعرفه جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۰ پنج درصد افزایش یافت.